OBIEG DOKUMENTÓW

PNT – Park Naukowo Technologiczny
PTE – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
UZ – Uniwersytet Zielonogórski

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

 1. Harmonogram zajęć ustalany jest z zasady na dany semestr (półrocze).
 2. Propozycję harmonogramu przygotowują Wydziały UZ (wzór do pobrania).
 3. Wydziały UZ przekazują mailem harmonogramy do PTE
 4. PTE przekazuje te harmonogramy do Techników
  uczestniczących w projekcie.
 5. Technika przypisują do harmonogramów swoje klasy.
 6. Konsultacje pomiędzy Technikami a Wydziałami UZ odbywają się poprzez koordynatorów lub poprzez biuro PTE.
 7. Uzgodnione harmonogramy Technika przekazują do PTE, albo do Wydziałów UZ (i do wiadomości PTE).
 8. PTE przekazuje harmonogramy – najpóźniej na 2 dni przed zajęciami – do PNT oraz do Urzędu Miasta.
 9. PTE przypomina o zajęciach Technikom (mailowo/telefonicznie) najdalej na 2 dni przed zajęciami.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 1. Wykładowcy z UZ – najpóźniej w dniu rozpoczęcia każdych zajęć – przesyłają mailem do PTE na adres: biuro@ptezg.pl dokumentację szkoleniową: konspekty zajęć dydaktycznych (wzór do pobrania), skrypty zajęć, prezentacje, pliki, linki do materiałów dydaktycznych.
 2. Wykładowcy z UZ opracowują dla swoich grup tzw. test “wejścia i wyjścia” (wzór do pobrania).

REALIZACJA I DOKUMENTOWANIE ZAJĘĆ

 1. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący przekazują do PTE informacje nt. cateringu:
  – numer sali przeznaczonej na catering,
  – liczbę uczniów faktycznie obecnych na zajęciach,
  – godzinę, o której catering powinien być dowieziony,
  sposób przekazania informacji: tel./mail/SMS – do godz. 8:45.
 2. PTE przekazuje otrzymane informację do PNT (mail/SMS) – do godz. 9:00 .
 3. Prowadzący dają uczniom do podpisania listy obecności (wzór do pobrania).
 4. Prowadzący przeprowadzają na początku i na końcu zajęć test wejścia/wyjścia.
 5. Prowadzący po zakończeniu zajęć wypełniają arkusz ewaluacyjny
  (wzór do pobrania).
 6. Prowadzący przekazują dokumentację (listy obecności, testy, arkusz ewaluacyjny, konspekty) w dniu zajęć (lub następnym) do UZ (ul. Licealna 9).

ROZLICZENIA

 1. UZ informuje PTE o przygotowaniu dokumentacji do przekazania (tel./mail) – w terminie 4 dni roboczych po zakończeniu każdych zajęć (miejsce przekazania: UZ – ul. Licealna 9 pok.209). Przekazywane są (w oryginale): listy obecności, testy wejścia/wyjścia, arkusze ewaluacyjne, protokoły odbioru oraz konspekty zajęć.
 2. UZ wystawia (i przekazuje PTE) fakturę VAT po podpisaniu przez PTE protokołu odbiorczego.
 3. Wynagrodzenie UZ płatne jest w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT.
 4. PTE przekazuje PNT (w ciągu 4 dni roboczych od zakończenia zajęć) listy obecności i testy (w oryginale) oraz kopie konspektów. Podpisywany jest protokół odbioru i wystawiana jest faktura VAT dla PNT (termin 30 dni).